BLUUD

teátr

Hrajeme v Divadle Orfeus
www.orfeus.cz

Představení pro děti > program

MOLIÈRE

Směšné preciózky

Baroko v klasickém hávu naruby! V našich zemích takřka neznámá a neprávem opomíjená Molièrova jednoaktová fraška dává vzniknout opulentní, barvami i stíny hýřící podívané v neotřelém stylu kabaroque.

Burleskní a lehce kabaretní představení je protikladem dnešním manýristickým snahám o co nejautentiètìjší baroko. Poprvé byla uvedena v roce 1659 a sklidila obrovský úspěch, nebo se s chutí vysmívá všem fiflenám a floutkù, nadutosti, povýšenosti a preciozitì - tedy prázdné duchaplnosti.

PRECIÓZKY – Aktovka francouzského klasika se vysmívá preciozitì, vyumìlkovanému stylu celebrit tehdejší doby. Paøížská aristokracie se scházela v salónech, aby pìstovala vytøíbené chování s dùrazem na výjimeènost a vznešenost mravù a øeèi. Chování a mluva se pak stávaly strojené a odtržené od reality.
Hlavními podnìcovateli byly ženy, tzv. preciózky, milující duchaplnou konverzaci a vytøíbený vtip. Debaty v jejich salónech, dotýkající se jak vìdy a umìní, tak i módy, jazyka a hlavnì lásky a galantní koketérie èi pravidel dvoøení, byly tak mocnì vznešené, až byly naprosto banální a tupé. Chování preciózek a atmosféra aristokratických salónù pak byla napodobována i nižší šlechtou a m욝any, kde se pùvodnì exkluzivní preciózní styl stává více strojeným, povrchním a dokonce afektovaným. Tomuto napodobování formy se Moliere ve své satiøe vysmívá prostøednictvím dvou mladých vesnických žen, které se snaží svým chováním pøiblížit paøížským salónùm.

PREMIÉRA: 11. června 2015
REŽIE:
Štìpán Smolík
DRAMATURGIE:
Moe Binarová
HRAJÍ:
Petra Èernohorská
Veronika Chrušèová
Kristýna Flanderová
Kamil Kessler
Jiøí Sládeèek
Štìpán Smolík,
Petr Škopek,
Jan Lukeš
SVÌTLA A ZVUK:
Petr Škopek
KOSTÝMY:
Honza Lukeš-Vodseïálková
DEKORACE:
František Èernohorský
GRAFIKA: Tomáš Rychlý
Délka pøedstavení:
1:45 (bez pøestávky)

RENÉ DE OBALDIA

Mopslíkem z lásky

Tři groteskní pøíbìhy prodchnuté bezelstným milostným vzplanutím, bigamií, nevěrou, trojúhelníkem i sebeláskou korunuje nečekanì šastný zločin!

Hoøkosladké a èernohumorné høíèky Záøná dvojèata, Velkovezír a Eduard a Agrippina francouzského dramatika a básníka nikdy neztrácí komediálnost, vtip a humor, a èím èernìjší, tím lépe. Jsou to vždy dva muži a jedna žena, jejichž propletenec, z poèátku romantický nebo aspoò snesitelný, se chtì nechtì mìní v truchlohru. Nebohé postavy jsou vrženy do absurdních situací, aby následnì byly nuceny jednat ještì absurdnìji neøkuli ztøeštìnìji.

Jeden z nejhranìjších francouzských autorù na svìtì René de Obaldia, se narodil 22. øíjna 1918 v Hong-Kongu. Matka byla Francouzka a otec panamský diplomat. Dìtství prožil již ve Francii. Bìhem druhé svìtové války byl pak ètyøi roky internován ve Slezsku. Je nositelem øady literárních ocenìní a v roce 1999 se jako uznávaný francouzský spisovatel stal èlenem Francouzské Akademie. Je autorem øady divadelních her, které mu získaly pozornost domácího i zahranièního publika. Komorní western „Du vent dans les branches de Sassafras“ byl dokonce pøeložen do dvaceti jazykù (do èeštiny v roce 1966 pod názvem Vítr ve vìtvích Sassafrasu). Èasto ve svých hrách vytváøí absurdní situace, do kterých pøivádí postavy, aby je nechal následnì jednat ještì absurdnìji. Nikdy neztrácí komediálnost, vtip a humor, a èím èernìjší, tím lépe. Øada jeho jednoaktovek a høíèek se blíží filmové grotesce (psal také pro film a televizi). Rád a s lehkostí si hraje s jazykem prostøednictvím høíèek, odboèek, literárních narážek èi imitací nejrùznìjších dialektù.

PREMIÉRA: 6. dubna 2013
REŽIE:
Štìpán Smolík
HRAJÍ:
Moe Binarová
Veronika Chrušèová
Kamil Kessler
Jiøí Sládeèek
Štìpán Smolík
Petr Škopek,
Jan Lukeš
SVÌTLA A ZVUK:
Petr Škopek
KOSTÝMY:
Honza Lukeš-Vodseïálková
Délka pøedstavení:
circa 1:35 (bez pøestávky)

 

Pohádka z dračí sluje

O tom, že vypravit se na draka se strašákem do zelí je na draka. A že na hlupáky je nìkdy kromì fištrónu zapotøebí poøádná dávka køenu. A možná pøijde i drak!

Pùvodní pohádka pro dìti byla nazkoušena v červenci 2016 a poprvé odehrána v rámci doprovodného programu Olympijské vesničky Rio Lipno 2016.

 

PREMIÉRA: 19. srpna 2016
REŽIE:
Štìpán Smolík
HRAJÍ:
Kristýna Skálová/
Petra Èernohorská
Petr Škopek
Jan Lukeš/
Kamil Kessler
Štìpán Smolík
KOSTÝMY a VÝPRAVA:
Jana Lukeš
Délka pøedstavení:
40 minut (bez pøestávky)

 
MOLIÉRE Smìšné preciózky
 


 
RENÉ DE OBALDIA Mopslíkem z lásky
 


 
Pohádka z dračí sluje
 


připravujeme!

DIVADLO ORFEUS
Plzeňská 76
Praha 5

e-mail: divadlo@bluudteatr.cz
facebook.com/BluudTeatr